Regulamin serwisu www.woodeeshop.pl

Nabywcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce serwisu www.woodeeshop.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Nabywcy istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Nabywcy na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

Strony:

Sprzedawcą, wykonawcą zamówień wykonanych w sklepie www.woodeeshop.pl jest  – Elitwear Group Sp. z o. o., ul. Czechów 74, 66-431 Santok, NIP: 5993182976, Regon: 364159804,  zwana w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.

Kupujący przez serwis www.woodeeshop.pl – w dalszej części Regulaminu zwany Nabywcą.

§ 1 Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu  www.woodeeshop.pl Każdy Nabywca zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do złożenia zamówienia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Przed złożeniem zamówienia w serwisie www.woodeeshop.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin oraz go zaakceptować.

Poniższe postanowienia Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedającego, chyba że zawarto z Nabywcą odrębną umowę obejmującą swym przedmiotem usługę świadczoną w ramach serwisu  www.woodeeshop.pl .

Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

§ 2 Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich.

Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Nabywcę.

Po złożeniu zamówienia na podany adres poczty elektronicznej Nabywca otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, specyfikacji cenowej, danych do zrealizowania płatności.

Zmiany statusu zamówienia Nabywca może kontrolować w dowolnym momencie poprzez aktywny link otrzymany w wiadomości e-mail zaraz po złożeniu zamówienia.

Zamówienia realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-5 dni roboczych.

W zależności od wybranej przez Nabywcę formy płatności, rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu:

a) otrzymania przez Sprzedającego od operatora płatności potwierdzenia akceptacji transakcji w przypadku wyboru opcji Płatność online,

b) uznania rachunku Sprzedającego w przypadku wyboru opcji płatności przelewem bankowym w opcji - przedpłata.

W przypadku gdy zamówione towary okażą się niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Nabywcę, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy i zwróci wpłacone środki. Zawiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia a środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcy.

Do wystawienia faktury VAT wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Nabywcę.

W przypadku nie uregulowania płatności w terminie dłuższym niż 30 dni od złożenia zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień www.woodeeshop.pl

§ 3 Płatność

Płatności za towary być dokonywane w formie przedpłaty na rachunek: 24 1140 2004 0000 3402 7615 7474, bądź płatnością online w systemie PayU.

§ 4 Dostawa

Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami.

Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym na stronie www.woodeeshop.pl . Inne opcje dostawy nie przewidziane na stronie www.woodeeshop.pl powinny być każdorazowo uzgadniane ze Sprzedającym.

Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, której czas dostawy wnosi 1-2 dni robocze.

Osobisty odbiór towarów jest możliwy w siedzibie Sprzedającego wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedającym.

§ 5 Szkody powstałe w trakcie transportu

Przy pakowaniu produktów Sprzedający stosuje rozwiązanie, które minimalizują możliwość uszkodzenia w czasie transportu. Jeżeli dostarczone Nabywcy towary posiadają widoczne uszkodzenia lub istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony, należy ten fakt zgłosić kurierowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności  oraz niezwłocznie skontaktować się w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@woodeeshop.pl

W przypadku stwierdzenia wad ukrytych Nabywca winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@woodeeshop.pl

§ 6 Tryb zgłaszania reklamacji

W przypadku stwierdzenia wady produktu, Nabywcy przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady. 

Nabywca ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego lub Sprzedający nie wymienił towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

Sprzedający odpowiada za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym zostają wyłączone.

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedający skontaktuje się w ciągu 14 dni z Nabywcą w celu ustalenia dalszego toku postępowania lub przedstawienia decyzji Sprzedającego w kwestii rozpatrzenia reklamacji.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, koszty dostawy nowego lub naprawionego towaru ponosi Sprzedający.

§ 7 Odstąpienie od umowy

Nabywca będący konsumentem, który nabył produkt, ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów zwrotnej wysyłki produktów do Sprzedającego), odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych towarów w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy (odebrania towaru przez Nabywcy lub upoważnioną przez niego inną osobę). 

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Sprzedającemu możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie na adres: Elitwear Group Sp. z o. o., ul. Czechów 74; 66-431 Santok, wysłane w formie elektronicznej na adres info@woodeeshop.pl lub wysłane wraz z odsyłanym produktem na adres Elitwear Group Sp. z o. o., ul. Czechów 74; 66-431 Santok.

Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Nabywca zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres Elitwear Group Sp. z o. o., ul. Czechów 74; 66-431 Santok niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Prosimy o dołączenie do zwracanego towaru kopii dowodu zakupu (np. kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego itp.).

Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Nabywca. 

Nabywca odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż to było konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności.

Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych towarów lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8 Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedającym  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.